Home » Documents » GENDER ISSUES IN FORESTRY: KEY FINDINGS FROM A VPA IMPACT MONITORING BASLINE SURVEY IN 4 PROVINCESYou are here:  
GENDER ISSUES IN FORESTRY: KEY FINDINGS FROM A VPA IMPACT MONITORING BASLINE SURVEY IN 4 PROVINCES
By: Centre for Sustainable Rural Development (SRD)
Published: February 11, 2020
Countries: Vietnam
Document type: Report
Document ID: 8390
View count: 1207
Email this document
GENDER ISSUES IN FORESTRY: KEY FINDINGS FROM A VPA IMPACT MONITORING BASLINE SURVEY IN 4 PROVINCES

Là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký Công ước quốc tế về
xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Việt Nam đã
nỗ lực đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng xã hội và quyền phụ nữ.
Vấn đề bình đẳng giới có một ý nghĩa thiết yếu trong sự phát triển của
nền kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam. Những tiến bộ đáng kể trong quyền của phụ nữ đã được ghi nhận
trong tất cả các lĩnh vực trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề liên quan đến
bình đẳng giới. Báo cáo này trình bày một số phát hiện liên quan đến giới trong sản xuất lâm nghiệp,
xuất phát từ khảo sát cơ bản cho giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với các hộ gia đình
và các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (MSE) do FAO tài trợ, được thực hiện bởi Mạng SRD và VNGOFLEGT vào năm 2018.