Home » Documents » ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VPA-FLEGT- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNGVous êtes ici:  
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VPA-FLEGT- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
Par: Centre for Sustainable Rural Development
Publié: septembre 30, 2020
Pays: Vietnam
Type de document: Articles d'actualité
Document ID: 8749
Nombre de vues: 1073
Envoyer ce document par email
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VPA-FLEGT- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG

Hiệp định đối tác tự nguyện về tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương
mại (VPA-FLEGT) là một trong những sáng kiến của liên minh Châu Âu nhằm loại trừ gỗ
sản xuất bất hợp pháp trong thương mại quốc tế và nội địa ở các quốc gia thành viên, trong
đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gỗ phải có những bước điều chỉnh kế hoạch sản
xuất kinh doanh để đảm bảo gỗ và các sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Một bộ phận
doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng cũng còn một bộ
phận không nhỏ chưa thực hiện điều chỉnh, các nhân tố nào đã tác động lên quyết định điều
chinh của DN. Nghiên cứu này đã khảo sát 86 doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân bố tại bảy tỉnh
khác nhau của Việt Nam và sử dụng mô hình hồi quy logistic để phân tích dữ liệu. Kết quả
nghiên cứu nhận thấy trong sáu nhân tố, chỉ có nhân tố mức độ hiểu biết của lãnh đạo doanh
nghiệp có mối tương quan rất có ý nghĩa, ảnh hưởng mạnh đến quyết định điều chỉnh kế
hoạch sản xuất kinh doanh của DN. Sở dĩ mức độ hiểu biết về VPA-FLEGT khác nhau giữa
các lãnh đạo doanh nghiệp là do số lượt tiếp cận thông tin giữa các lãnh đạo doanh nghiệp có
sự khác nhau. Nghiên cứu cũng đã nhận thấy các doanh nghiệp tại một số tỉnh nơi có các
hội/hiệp hội, hay các tổ chức NGOs đang hoạt động, hỗ trợ thông qua các tham vấn, hội thảo,
nghiên cứu,… thì số lượt tiếp cận của các DN với thông tin VPA-FLEGT cao hơn nhiều so
với các nơi khác. Điều này cho thấy hoạt động của các hội/hiệp hội và NGOs là rất có ý nghĩa
trong quá trình thực thi VPA-FLEGT.