Home » Documents » Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTAVous êtes ici:  
Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA
Par: Centre for Sustainable Rural Development (SRD)
Publié: janvier 7, 2021
Pays: Vietnam
Type de document: Rapport
Document ID: 8834
Nombre de vues: 946
Envoyer ce document par email
Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA

Nhằmm củng cố và kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các CSO trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến thương mại gỗ bền vững, các thành viên có năng lực và quan tâm đến cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA của mạng lưới VNGO-FLEGT và một số CSO có liên quan sẽ được lựa chọn để thành lập nên mạng lưới VNGO-EVFTA.

Để các thành viên của mạng lưới này có thể tham gia hiệu quả vào EVFTA, cần thực hiện một đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA. Thông qua đánh giá này, những nhu cầu nâng cao năng lực của các tổ chức trong mạng lưới sẽ được xác định và từ đó có chiến lược để cải thiện những “lỗ hổng” về năng lực này cho các thành viên của mạng lưới. Qua đó, hỗ trợ các tổ chức trong mạng lưới có đủ kiến ​​thức để giám sát việc thực hiện Hiệp định EVFTA cũng như đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững.