Home » Documents » Công văn v/v gửi ý kiến nhận xét của mạng lưới VNGO-FLEGT về Nghị định số 102/2020/NĐ-CPYou are here:  
Công văn v/v gửi ý kiến nhận xét của mạng lưới VNGO-FLEGT về Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
By: Center for Sustainable Rural Development (SRD)
Published: November 10, 2020
Countries: Vietnam
Document type: Statement
Document ID: 8775
View count: 1403
Email this document
Công văn v/v gửi ý kiến nhận xét của mạng lưới VNGO-FLEGT về Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
There is a translation of this document available:

Ngày 01/9/2020, Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đã chính thức được Chính phủ ban hành và đi vào hiệu lực từ ngày 30/10/2020. Nghị định đã góp phần cụ thể hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc thực thi VPA. Thay mặt mạng lưới Các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực VPA-FLEGT (VNGO), Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững đã có Công văn số 43/SRD-CT gửi Tổng cục Lâm nghiệp – cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp tại Việt Nam (Nghị định VNTLAS).

Qua văn bản, các thành viên mạng lưới đã nêu một số điểm nổi bật của Nghị định VNTLAS. Từ đó, mạng lưới VNGO-FLEGT đã rút ra một số hạn chế của Nghị định cũng như đề xuất các khuyến nghị cho việc thực thi Nghị định đạt hiệu quả mong đợi.