Home » Documents » Bản tin Tọa đàm tại Hạ LongYou are here:  
Bản tin Tọa đàm tại Hạ Long
By: Centre for Sustainable Rural Development l Hanoi
Published: September 22, 2022
Countries: Vietnam
Topics: - Other -
Document type: News and articles
Document ID: 9359
View count: 427
Email this document
Bản tin Tọa đàm tại Hạ Long

Ngày 25-26/08 năm 2022 VCCI với cương vị là chủ tịch nhóm DAG Việt Nam được sự hỗ trợ của ILO đã tổ chức cuộc tạo đàm “Vai trò của nhóm tư vấn trong nước (DAG) thúc đẩy thực thi cam kết về  lao động trong chương 13- Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA” với sự tham gia của hai thành viên SRD (Thành viên DAG Việt Nam) nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên nhóm DAG Việt Nam. Các báo cáo viên là những chuyên gia có kinh nghiệm đã từng tham gia vào các cuộc đàn phán Hiệp định EVFTA và đã có thời gian nghiên cứu các tài liệu liện quan đến hoạt động của của tổ chức DAG trong khu vực và thế giới. Tại đây các thành viên nắm rõ hơn nghĩa vụ và chức năng của mình khi là thành viên của DAG Việt Nam trong tiến trình thực hiện Hiệp định EVFTA nhằm đưa Hiệp định được thực hiện một cách hiệu quả nhất cũng như khả năng phối hợp giữa nhóm DAG Việt Nam và DAG EU. Thành viên tham gia cuộc họp cũng hiểu rõ hơn những khó khăn trở ngại trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong khi chưa có được sự hỗ trợ về tài chính của Nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế.

 

On 25-26/08/2022 VCCI, as chair DAG Viet Nam group with the ILO-supported, organized a seminar “The role of DAG in Promoting the Implementation of labor commitment in EVFTA’s chapter 13- Trade and sustainable development” the participate of two SRD staffs (Member of DAG Vietnam) to improve the capacity of DAG Viet Nam group members. The rapporteurs are experienced experts who have participated in EVFTA negotiations and have had time to study documents related to DAG’s activities in the region and the world. Here, members better understand their obligations and functions as members of DAG Vietnam in the process of implementing the EVFTA agreement in order to bring the Agreement to be implemented in the most effective way as well as the ability to coordinate between the DAG Vietnam group and the EU DAG. Participants in the meeting also better understood the difficulties and obstacles in the process of performing their tasks while not yet having the financial support of the State as well as international organizations.